<cfquery> correct cfm <> mysql phpMyAdmin ? I use goDaddy.com hosting (php/cfml/mysql

Printable View